privacywet

Privacy verklaring De Lange Emmen

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Volgens de Europese Privacy verordening (artikel 6) is verwerking van (persoons)gegevens alleen rechtmatig, wanneer tenminste één van de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing is:

De opdrachtgever heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden.
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In het eerste geval valt te denken aan de uitvoering van een (levering) overeenkomst, waarbij de opdrachtgever fungeert als ‘betrokkene’. Ten behoeve van de totstandkoming van de (levering) overeenkomst worden (persoons) gegevens verzamelt en verwerkt ten behoeve van;

• het aanbieden van informatie;
• het aanbieden van informatie via e-mail;
• het leveren van producten;
• het factureren van geleverde producten;
• het (eventueel) uitbesteden van factureren via een incasso procedure.

Specifieke (persoons) gegevens die hierbij worden verwerkt zijn;

• Naam, adres, woonplaats van de Opdrachtgever
• Contactpersoon
• Telefoonnummer
• Eventueel E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Betalingstermijn/-gedrag
• Leveringscondities
• Bestelhistorie

Genoemde gegevens worden door De Lange Emmen opgeslagen en geraadpleegd ten behoeve van de totstandkoming en uitvoering van de (leverings)overeenkomst. Dit betekent concreet gezegd dat De Lange Emmen geen gevoelige (persoons)gegevens mag vastleggen omtrent iemands ras, godsdienst of gezondheid. Wat De Lange Emmen wel registreert heeft uitsluitend betrekking op het nakomen en/of verbeteren van genoemde (levering) overeenkomsten.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer/smartphone/tablet. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke producten in de online omgeving zijn aangeschaft. Tevens worden cookies gebruikt voor statische doeleinden, om te kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht.

Rechten van betrokkenen

De betrokkene is de natuurlijke persoon waarop de (persoons)gegevens van toepassing zijn die door De Lange Emmen en/of haar opdrachtgevers worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de (levering) overeenkomst.
Iedere betrokkene heeft het recht op inzage van de door De Lange Emmen verwerkte (persoons)gegevens. Daarnaast heeft betrokkene het recht om de gegevens te corrigeren en te verwijderen. Aanvullend heeft betrokkene het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en/of bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverwerking van de (persoons) gegevens, tenzij op basis van een gerechtelijke uitspraak – indien er voor betrokkene geen beroepsmogelijkheid meer openstaat – anders is besloten. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van (persoons)gegevens aan derden of verzoek tot intrekking van toestemming en/of bezwaar op de verwerking van (persoons) gegevens kan worden ingediend via info@delangeemmen.nl.

Aanvullend wordt de mogelijkheid geboden om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Diensten van derden

De Lange Emmen maakt gebruik van diensten van derden en zij worden geacht de juridische verplichtingen na te streven om te voldoen aan regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Gegevensuitwisseling vindt plaats met in achtneming van de noodzakelijke voorschriften op het terrein van gegevensbescherming en uitsluitend, voor zover strikt noodzakelijk, ten behoeve van de dienstverlening en/of uitvoering van de (levering) overeenkomsten.

Financiële gegevens worden niet gepubliceerd en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de (levering) -overeenkomst.

Gegevensverwerking vindt uitsluitend in de EU plaats en wordt niet uitgewisseld met derden buiten de EU.

Bewaartermijn (persoons) gegevens

De Lange Emmen is verantwoordelijk voor de opslag en registratie van de (persoons) gegevens en draagt zorg voor de vernietiging na afloop van de bewaartermijn. Specifiek omschreven gegevens zijn toegankelijk na toestemming van de verantwoordelijke c.q. algemeen directeur.

Beveiliging van (persoons) gegevens

De Lange Emmen is eindverantwoordelijk voor passende technische- en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies en/of onrechtmatige verwerking van (persoons) gegevens. Elektronische bestanden kunnen uitsluitend via coderingsbeveiligingen/ wachtwoorden worden geraadpleegd.

Tevens heeft De Lange Emmen in de sub-verwerkersovereenkomsten de voorwaarden vastgelegd omtrent de beveiliging van (persoons) gegevens. Zo wordt duidelijk omschreven wat van de partijen wordt verwacht, en belangrijker nog, wat er moet gebeuren ten tijde van een mogelijk data lek.

Wijziging privacy verklaring

Wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming van persoonsgegevens (AVG), dan wel de van toepassing zijnde richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens wijzigen, dient deze privacy verklaring te worden aangepast. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig. Deze privacy verklaring is het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.